Dokumenti

Dokumenti

Dječji vrtić "Pčelica" Molve je javna ustanova čiji je osnivač JLS Općina Molve.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Rad u vrtiću temelji se na sljedećim zakonskim propisima:

 

Strateški dokumenti

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN05/2015)
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Predskolski/Nacionalni%20kurikulum%20za%20rani%20i%20predskolski%20odgoj%20i%20obrazovanje%20NN%2005-2015.pdf

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN63/08, 90/10)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html

 

Zakoni i pravilnici

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22. 101/23)

 https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23, 156/23)

 https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon

 

Opći akti vrtića

- Statut Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

- Pravilnik o radu

- Pravilnik o zaštiti na radu

- Pravilnik o zaštiti od požara

- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

- Poslovnik o radu Upravnog vijeća

- Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća i drugi opći akti koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i Statutu.

Sve zakonske akte možete po potrebi dobiti na uvid u Dječjem vrtiću.

 

Akti i dokumenti

Statut Dječjeg vrtića Pčelica Molve

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica Molve

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Godišnji plan i program rada vrtića 2023-2024

1. najnovije III. Izmjene Statuta DV Pčelica Molve 

2. najnovije III. ID Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 

Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Pčelica " Molve

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Pčelica " Molve

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve

Statut o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve - II izmjena i dopuna

Statut o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Pčelica" Molve 

Statut Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve 

 

Godišnji plan i program rada - Godišnje izvješće o radu -Kurikulum

Godišnji plan i program rada vrtića 2023-2024

Godišnje izvješće o radu dječjeg vrtića za ped.2022/2023. godinu

Kurikulum 2023./2028.