Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13) , članka 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Pčelica"  Molve KLASA: 601-02/12-01/01, URBROJ. 2137-70/12-1 , članka 12. i članka 56. Statuta Dječjeg vrtića "Pčelica"  Molve  KLASA: 012-03/13-01/01, URBROJ: 2137-70-13-5   Povjerenstvo za upis djece na temelju provedenog Natječaja za upis djece u Dječji vrtić "Pčelica" Molve za pedagošku godinu 2017./2018. KLASA: 601-02/17-01/16 URBROJ: 2137-70-17-1 od 14. travnja 2017. godine  utvrđuje

LISTU REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ "PČELICA"  MOLVE

 Upisi djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za novu pedagošku godinu 2017./2018. provode se od 18.travnja 2017. do 19. svibnja 2017.

U Dječji vrtić „Pčelica“ upisuju se djeca koja do 31.08.2017.godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu.

Zamolbe za djecu koja do navedenog datuma nisu ispunila uvjet za upis također se mogu  predati u navedenom roku kako bi se sastavila Lista čekanja za navedenu pedagošku godinu.

Obrazac Zamolbe za upis nalazi se na web stranici dječjeg vrtića i  u dječjem vrtiću  kao i popis potrebne dokumentacije.

Zamolbe se predaju u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Rezultati upisa biti će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči vrtića do 31.05.2017.godine.

Upisana djeca ostvaruju desetsatni program odgoja i obrazovanja od 01.09.2017.godine.

Ravnateljica, Sanja Škurdija

 

Dječji vrtić Pčelica, Molve. Sva prava pridržana

georg za web