Kraći programi

Cilj kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika je interkulturalno zainteresirano i otvoreno dijete koje će jednog dana postati interkulturalnim predstavnikom svoje zemlje u svijetu. Do tog cilja će se nastojati doći razvijanjem općih (socijalna, afektivna, motorička, kognitivna, kreativna) i jezičnih kompetencija, koje se u vrtićkoj dobi ponajprije odnose na receptivne vještine te na govor.

Program se provodi od početka listopada do sredine lipnja, dva puta tjedno u trajanju 45 minuta u starijoj mješovitoj vrtićkoj skupini. Optimalni predviđeni broj djece po skupini je deset. Provođenje programa povjereno je profesorima i učiteljima stranij jezika koji imaju završeno odgovarajuće akademsko obrazovanje te iskustvo u radu s djecom.

Specifične zadaće kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika su:
- omogućiti djetetu da kroz igru, u skladu sa svojim mogućnostima i interesima razvije zanimanje za engleski jezik i osjetljivost za fonološki sustav istog
- osigurati uvjete koji će pomoći djetetu da preko neophodne motiviranosti i zainteresiranosti može i hoće komunicirati na engleskom jeziku u prirodnim situacijama
- poticati razvoj navike slušanja i razumijevanja engleskog jezika
- poticati razvoj vještine izražavanja na engleskom jeziku u okviru izražajnih potreba odgovarajuće dobi djeteta
- poticati želju za daljnjim učenjem engleskog jezika u školskom obrazovanju
- razvijati i poticati dječje opažanje, interes te istraživački odnos za sve što ga okružuje
- poticati kvalitetnu komunikaciju u grupi te razvijati empatiju prema drugima.

Kako bi djeca u bilo koje vrijeme mogla osvježavati pojmove usvojene za vrijeme provođenja programa, na raspolaganju će im biti mnoštvo predložaka za bojanje koji će sadržavati pojmove i likove koji su dio tematskih cjelina ovog programa. Svako dijete polaznik programa dobit će vlastitu mapu u koju će se pohranjivati njihovi radovi te izvješća o njihovu napredovanju.

Za kvalitetnu realizaciju ovog programa od velike je važnosti uključivanje roditelja u odgojno obrazovni proces te suradnja s njima kao glavnim odgojiteljima svoje djece. Suradnja s roditeljima odvija se putem kontakata s roditeljima, zajedničkih druženja, evaluacijom programa od strane roditelja, aktivnog uključivanja roditelja u rad grupe te predstavljanja dječjih postignuća na priredbama.
Troškove provođenja programa snose roditelji djece. Organizacija rada je fleksibilna i prilagođava se potrebama djece i roditelja te organizacijskim mogućnostima djeteta.

Cilj programa katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi je skladu s ciljevima cjelovitoga predškolskog odgoja njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Neke od zadaća su:
- Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe i tako sve više postaje osoba
- Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje
- Pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće
- Zadovoljiti djetetovu potrebu za "pripadanjem" i za "ljubavlju" te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu

Program prati dijete kao cjelovito biće, njegove karakteristične razvojne sposobnosti i potrebe, koristeći situacijske poticaje za razvoj duhovnosti, poštujući zakonitosti u metodskim pristupima i određujući da se planirane aktivnosti rukovode igrom kao načinom na koji se dijete susreće s vjerskim sadržajem. Aktivnosti se sadržajno realiziraju kroz devet tematskih jezgri koje slijede liturgijsku godinu i koreliraju sa svim ostalim planiram aktivnostima u vrtiću. To su Doček i prihvaćanje djece, Stvoreni svijet i stvorenja u njemu, Kraljevstvo Božje, Božić – radost Isusova dolaska na svijet, Isusovo djetinjstvo i život, Otkrivanje tajne života, U znaku vode i svjetla – ususret Uskrslome Isusu, Majka, Moja kršćanska zajednica – Crkva.

Religiozno iskustvo je u svojoj biti iskaz ljubavi i tako odgovara naravi djeteta jer dijete je samo bogato ljubavlju i ljubav je nepresušna potreba. U komunikaciji s Bogom dijete osjeća tu bezuvjetnu i neprolaznu ljubav i prihvaća je kao hranu koja njegovu biću pomaže da se skladno razvije kao osoba.
Roditelji djece, kao i odgajateljice, stručni suradnici i ravnatelji, valorizirajući Program, napominju kako se u skupini u kojoj se on provodi osjećaju sigurnost, toplina, zadovoljstvo, prijateljstvo, solidarnost i ljubav koja upućuje na bližnjega i Boga. Program osigurava djetetu slobodu i radoznalost za ljepotu od Boga stvorenog svijeta i odgaja dijete za zahvalnost primljenog dara. Odgojem u vjeri potiču se svi aspekti komunikacije (slušanje, verbalno i neverbalno izražavanje) u cilju unapređenja međusobnih odnosa i odnosa prema Bogu.